Det er no utarbeidd og lagt ut førenamnsregister for personar nemnde i bygdeboka Heimar og folk i Vikedal.
Registeret omfattar alle hovudpersonar som er omtala i bøkene, dvs. namn som er skrivne med feit/utheva skrift i busetnadsdelen. Etter kvart namn er det oppgjeve kva matrikkelgard namnet førekjem på og deretter kva sidetal namnet er å finna på for den same garden.
https://vindetreet.com/images/2020/Namneregister_for_Heimar_og_folk_i_Vikedal_1_og_2.pdf