Vindetreet er sogeskriftet for Vindafjord kommune og har med stoff frå alle dei ni bygdene i kommunen: Imsland, Vikedal, Sandeid, Vats, Skjold, Ølen, Ølensvåg, Bjoa og Vikebygd.
Det er sogelaga i kommunen som står bak skriftet. Vindetreet er organisert som ei foreining med eige styre, der sogelaga er medlemmer i foreininga.

Medlemmer i sogelaga får eit eksemplar av Vindetreet kvart år inkludert i medlemskontingenten. Elles er skriftet å få kjøpt hos bokhandlarar og butikkar i distriktet. Sjå komplett liste over forhandlarar her.

For lesarar som bur utanbygds er det også høve til å tinga skriftet som fast abonnement. Ein får då tilsendt skriftet med faktura som inkluderer utsalgspris pluss porto og emballasje.

Vindetreet kjem ut i god tid før jul kvart år og har informasjon om ulike emne og aktivitet i bygdene før i tida.

Styret I Vindetreet

Liv Hovland Ruud, leiar
Olav Velde, nestleiar
Anne-Lise Døvik, skrivar
Theodor Imsland, økonomi
Anders Haugland, styremedlem
Jone Hatteland, styremedlem
Kjell Ove Rørheim, styremedlem

Vedtekter for sogeskriftet Vindetreet finn du her.
Historie
Fyrste utgåva av ”Vindetreet” kom i 1992. Dette var eit fellestiltak mellom sogelaga i ”Gamle Vindafjord”. Redaksjonen den gongen vona sogeskrivet skulle bli av årleg karakter, og det er det blitt. I 2018 vart Ølen og Bjoa sogelag med i Vindetreet. Deira sogeblad Segn og Soge vart då innstilt etter 37 årgangar.
Redaksjonen i "Vindetreet" i dag er Tomas Finnvik, Nils Olav Østrem, Gunnar Listog, Theodor Imsland, Olav Velde,, Anne-Lise Døvik, Hans Erik Eikeland, Torhild Hanssen Tunge, Terje Lunde og Lars Bernhard Skipevåg.
Desse har tidlegare vore med i redaksjonen: Anne Berit Skipevåg Tveit, Lars Dalen, Audun Heggebø, Svein Terje Vestø, Solveig Eidhammer, Eli Opsal og Beret Guldberg. Einar Askeland og Magne Haugsgjerd var med i oppstartingsåret.

I tanken bak skriftet står det i fyrsteutgåva: ”Eit hovudmål med dette skriftet er å ta vare på tradisjonar i Vindafjord. Vinda dei opp, om ein vil bruka eit slikt uttrykk, så seinare generasjonar kan nøsta dei. ”
Lokalhistorisk stoff i bygdene er inga mangelvare. Snarare tvert omUtfordringa er tida. Når kunnskapsrike menneske går bort, vert og viktig, lokalhistorisk kunnskap borte.Redaksjonen for ”Vindetreet” bed derfor folk i bygdene og grendelaga skriva ned viktig lokalt stoff, eller tipsa nokon i redaksjonen. Her er også gode, gamle bilete eller dagbøker viktige.
Den lokalhistoriske soga har mange uttrykk. Her i bladet er det både noveller, dikt, artiklar, dagbøker, reiseskildringar og ikkje minst bilete og teikningar. Hovudmålet er å formidla lokalsoga gjennom ”kvardagsmennesket”. Lesaren av ”Vindetreet” er alle dei som for det fyrste har røter eller kontaktar i bygdene her, men det er og dei som er interesserte i lokalhistorie generelt.
Takk for interessa, og god lesnad.

Redaksjonen