Vindetreet er sogeskriftet for bygdane Imsland, Vikedal, Sandeid, Vats, Skjold og Vikebygd.

Det er dei lokale sogelaga som står som utgjevarar og medlemmer i sogelaga får eit eksemplar kvart år inkludert i medlemskontingenten.
Bladet kjem fram mot jul kvart år og har informasjon om ulike emne og aktivitet i bygdane før i tida.

Fyrste utgåva av ”Vindetreet” kom i 1992. Dette var eit fellestiltak mellom sogelaga i ”Gamle Vindafjord”. Redaksjonen den gongen vona sogeskrivet skulle bli av årleg karakter, og det er det blitt. Kvart år, i byrjinga av desember, har nye ”Vindetre” lege klare. For mange er skriftet blitt kjær julelesnad eller ei gåve under treet.

Redaksjonen i "Vindetreet" i 2012 er Tomas Finnvik, Nils Olav Østrem, Gunnar Listog, Theodor Imsland, Olav Velde, Anne Berit Skipevåg Tveit og Anne-Lise Døvik.

Desse har tidlegare vore med i redaksjonen: Audun Heggebø, Svein Terje Vestø, Solveig Eidhammer, Eli Opsal og Beret Guldberg. Einar Askeland og Magne Haugsgjerd var med i oppstartingsåret.

I tanken bak skriftet står det i fyrsteutgåva: ”Eit hovudmål med dette skriftet er å ta vare på tradisjonar i Vindafjord. Vinda dei opp, om ein vil bruka eit slikt uttrykk, så seinare generasjonar kan nøsta dei. ”

Det er blitt mange år med nøsting. For redaksjonen har det vore inspirerande med positive tilbakemeldingar og levande interesse for bladet.

Lokalhistorisk stoff i bygdene er inga mangelvare. Snarare tvert om. Frå fyrste utgåva, som hadde 44 sider, har sidetalet dei siste åra vore over 100 sider. Dette fortel om ”mange vassrike kjelder”. Utfordringa er tida. Når kunnskapsrike menneske går bort, vert og viktig, lokalhistorisk kunnskap borte.Redaksjonen for ”Vindetreet” bed derfor folk i bygdene og grendelaga skriva ned viktig lokalt stoff, eller tipsa nokon i redaksjonen. Her er også gode, gamle bilete eller dagbøker viktige.

Lokalt har me og mange, faste bidragsytarar som frå sin stad formidlar viktig lokalsoge. Det som har halde seg gjennom desse åra, er nettopp dugnadsånda, velviljen hjå bidragsytarane og støtta hjå annonsørane.

Den lokalhistoriske soga har mange uttrykk. Her i bladet er det både noveller, dikt, artiklar, dagbøker, reiseskildringar og ikkje minst bilete og teikningar. Hovudmålet er å formidla lokalsoga gjennom ”kvardagsmennesket”. Lesaren av ”Vindetreet” er alle dei som for det fyrste har røter eller kontaktar i bygdene her, men det er og dei som er interesserte i lokalhistorie generelt.

Takk for interessa, og god lesnad.